<body>May 8, 2011 @ 12:16 AM

今晚的新加坡很热闹。

不知道是我身为一个马来西亚人向来的漠不关心,还是这次新加坡真的不一样了?

恕我直言。

这终究不是我的国家。我没有什么特别的感受。

即使我对于这十年来的栽培多么感恩,毕竟血不流在这个地方,就再深切也切不能心房处的那种心情。

甚至,看着新加坡人口中满满的求进步、求变,我每一刻都在想: 你们是不是有点身在福中不知福啊?

当嘴里装满“改革”这类的话,到底知不知道你要改的是什么?革的又是什么?如果不断对一些鸡毛蒜皮的事情吹毛求疵,而不理智地判断现状,对于一个来自样样都比不上这里的邻国的人来说,真的是身在福中不知福。

hmmm...那感觉就好像,我们还在水里挣扎,水面却有人在晒太阳,还投诉天气不够好。

当然,这不能怪,没有人愿意停滞不前。人类都是求进步的。求进步当然好,只要理智、客观便好。

这个小城市感动我的瞬间还是有的。

感受到了人民的力量。团结的力量。

也深深反省了自己: 如果我们也能像这样勇敢地爱我们的国家,马来西亚会不会是一个很不一样的地方啊?

我很爱我的国家。但我究竟做了什么?还不就是逃离。一逃还逃了十年。长辈们都说,走啦,未来还很长,可以走的话赶快走,外面哪里都比这里好。

每次听到这种话,会很庆幸自己到了一个比较好(??)的地方,但更多的,是心里的酸。

恨我们为什么这个样子。这是国家。不是说有国才有家吗?

我们如果勇敢一点就好了。

国家国家,有国才有家。


Me.

chiann
22
17 jan
6H.205.403.06s6b.NBS

loves daddy mummy
loves my family
loves my friends
loves fUng 峯

also love:
* scholarz!
* 6H
* 06s6b
* Delphus
* Impreeeeee
* yamapi, jin
* leehom
* louis koo
* wch, fuhaifeng
* hk dramas
* badminton, vball
* music & piano
* photos
* quality time with loved ones
* words of affirmation

Where to go.

2/5. amy. APPLE. atee. audry. boy-nigel. cai na. chenyang. chian. cxy & fangxuan. danqing. daoteng. daryl. eunice. ferleen. fiona. frederick. geminista (fungfan). hanyan. hooi. hongfei. jac. jac+mq. jinghan. joanne (fungfan). jodie. jolene. junie. junjie. karin. kerwei!. kiamian the notsoglam. kiansiong. KFC. kris. lanfang. lingling. liu qian. linlaoshi. liting. liwei. meiling. meisi. mengY. michelle. mingle. nigel. peishan. pow. qiankun. Qipok. rachael. ruiyi. scholarz. serene. sharon. shengbin. shueh-yi dear. sianghan. siewching. sieyen. siying (fungfan). sooern. steph. suet. sze. szemin. tianyu. victoria (fungfan). vincent. wanghao. weili. weisen. wenhui. xiaomeng. xinyilim. xueling. xulin. yanjun. yezi glamgal. yibing. yuehong. zhengyou. zhengzhi. lijuanjie. 06s6b. my photos. 6B Photos. 6B YahooGrp. 6B Forum. AseanYahooGrp.

Tell me something?


走进淡淡回忆里..